Algemene voorwaarden CHJ Internet

1. Platformen CHJ Internet

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende platformen welke eigendom zijn van CHJ Internet:

  • Meterbeheer.nl
  • EnquêteTools.nl
  • Surveytool.org
  • RespondentenDatabase.nl
  • Adressenlijst.com

2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en opdracht tussen platformen van CHJ Internet, gevestigd op Beekstraat 6 te Utrecht hierna te noemen: “CHJ Internet”, en een Opdrachtgever waarop CHJ Internet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Met “Opdrachtgever” wordt bedoelt een partij of natuurlijk persoon die gebruikt maakt van de diensten aangeboden op CHJ Internet zoals vermeld in artikel 1 van deze voorwaarden.
3. Met “Content” wordt bedoeld alle data die Opdrachtgever invoert of aanmaakt op platformen van CHJ Internet. Voorbeelden hiervan zijn vragen van enquêtes op EnquêteTools.nl en aansluitingengegevens op Meterbeheer.nl.
4. Met “gebruikers” wordt bedoeld partijen of natuurlijke personen welke een reactie geven op ingevoerde data van Opdrachtgever. Bijvoorbeeld respondenten van RespondentenDatabase.nl of EnquêteTools.nl.
5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CHJ Internet, voor de uitvoering waarvan door CHJ Internet derden dienen te worden betrokken.
6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van CHJ Internet en zijn directie.
7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
9. Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
12. Indien CHJ Internet niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CHJ Internet in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen.

3. Accountgebruik

3.1. Aanmelden

1. Per natuurlijk persoon is 1 account toegestaan. Bij vertreding of aanwijzing hieromtrent is CHJ Internet gerechtigd om zonder voorafgaande communicatie de aanmelding te beëindigen. Openstaande tegoeden worden dan niet uitgekeerd.
2. Bij het aanmelden bij CHJ Internet verplicht de Opdrachtgever zich de correcte gegevens in te voeren. Indien deze registratiegegevens tijdens de aanmelding wijzigen zal de Opdrachtgever deze wijziging zo spoedig doorgeven aan CHJ Internet.
3. Bij gewenste beëindiging dit de Opdrachtgever dit via email bij CHJ Internet kenbaar te maken. CHJ Internet zal de account verwijderen op aanvraag.

3.2. Privacy

1. CHJ Internet is jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgevers. CHJ Internet zal in het kader van de privacy alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van een Opdrachtgever of gebruiker.
2. CHJ Internet zal nooit handelen op wijze die in strijd zijn met de Wet op de Privacy of algemeen geaccepteerde maatschappelijke waarden hieromtrent.

3.3. Gebruik

1. Het is niet toegestaan platformen te gebruiken voor het verspreiden van inhoud die als storend, intimiderend, discriminerend of op enige andere wijze als ongewenst of ongepaste kunnen worden ervaren door derden.
2. CHJ Internet heeft het recht om zonder berichtgeving vooraf aangemaakte content van Opdrachtgevers te verwijderen en de resultaten te vernietigen. Opdrachtgever kan geen recht claimen op enige vorm van schadevergoeding als gevolg van de verwijdering. Dit is geheel ter beoordeling van CHJ Internet.

4. CHJ Internet voor opdrachtgevers

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens zoals zijn aangeven tijdens de registratie. Indien deze gegevens zijn gewijzigd is Opdrachtgever verplicht deze wijziging door te geven aan CHJ Internet
2. CHJ Internet is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van resultaten en/of overige correspondentie bij foutieve registratiegegevens.
3. Bij beëindig van een registratie dient Opdracht dit schriftelijk bij CHJ Internet kenbaar te maken. Aanwezige credit tegoeden worden niet gerestitueerd.

5. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van CHJ Internet zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. CHJ Internet kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CHJ Internet daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CHJ Internet anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CHJ Internet niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Content via CHJ Internet

6.1. Content en resultaten

1. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van content op platformen van CHJ Internet. CHJ Internet is onder geen geding verantwoordelijk voor foutieve content en/of resultaten als gevolg het (al dan niet onbewust) invoeren van foutieve of onvolledige content op de website.
2. Opdrachtgever zal geen vragen opstellen die de privacy van Respondenten schenden of aantasten en/of discriminerend, racistisch of kwetsend zijn voor Respondenten of derden. CHJ Internet behoudt het recht om vragenlijsten bij overtreding van artikel 2 tussentijds te verwijderen zonder enige vorm van voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. CHJ Internet is bij overtreding zoals vermeldt in artikel 5.1.2 geen schade- of onkostenvergoeding van gelden naar Opdrachtgever verplicht.
3. CHJ Internet is niet verantwoordelijk voor resultaten die voortkomen uit content van opdrachtgevers.
4. Indien gebruikers kwetsende, discriminerende of enigs anders zin antwoorden geven op de vragenlijsten die in overtreding zijn voor de Nederlandse wet en/of de algemene redelijkheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid zal Opdrachtgever dit melden aan CHJ Internet.
5. CHJ Internet is gerechtigd om zonder enige berichtgeving vooraf content te verwijderen die aanstootgevend, discriminerend of op enig andere wijze niet voldoen aan het beleid van CHJ Internet.
6. CHJ Internet accepteert geen aansprakelijkheid voor verwijderde content en de daarbij behorende data en de eventuele kosten die dit voor de Opdrachtgever met zich meebrengt.

7. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient in wettig betaalmiddel vooraf te geschieden na ontvangst van de factuur van CHJ Internet door bijschrijving op een door CHJ Internet aan te geven bankrekeningnummer. Zonder betalingen worden er geen content geactiveerd of tegoeden bijgeschreven op de account van Opdrachtgever. Eventuele gevolgen hiervan zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever,
zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
5. Facturering geschiedt vooraf per bestelling waarbij CHJ Internet de vragenlijst na betaling activeert.
6. CHJ Internet is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de activering van de opdracht/ levering te annuleren indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
7. Indien CHJ Internet goederen van de Opdrachtgever onder zich heeft, is CHJ Internet gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die het bureau besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde goederen van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft CHJ Internet ook ingeval de Opdrachtgever verkeert in een toestand als bedoeld in sub 2 van dit artikel.
8. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van Opdrachtgever, welke kosten reeds nu voor alsdan worden bepaald op 15%
van de uitstaande hoofdsom, met een minimum van Euro 100,-. Indien CHJ Internet aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9. De Opdrachtgever is jegens CHJ Internet de door CHJ Internet gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien CHJ Internet en de Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

8. Wijziging van de opdracht en extra werkzaamheden

1. De offerte is onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, de fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
2. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering ontstaat door feiten of omstandigheden die in
de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, zal CHJ Internet aanpassingen aanbrengen indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Daaraan verbonden kosten zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
3. Als het projectvoorstel het aantal besprekingen gedurende en na afloop van het project specificeert, zullen extra besprekingen die op wens van de Opdrachtgever plaatsvinden, in rekening worden gebracht.
4. Besprekingen en alle overige correspondentie worden in Nederland en in het Nederlands gehouden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

9. Duur van de overeenkomst en tussentijdse beëindiging

1. Bij het aangaan van een overeenkomst wordt de minimale looptijd vermeld in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen is de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar voor beëindiging van de vragenlijst of meting Indien de Opdrachtgever aangeeft de overeenkomst niet te zullen nakomen of indien de Opdrachtgever CHJ Internet niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren binnen de maximum termijn, dan is de Opdrachtgever gehouden de schade die CHJ Internet daardoor lijdt aan haar te vergoeden. Bij tussentijdse beëindiging vanuit Opdrachtgever zal er geen aanwezig tegoed worden gerestitueerd.
2. CHJ Internet mag tot voortijdige beëindiging van de samenwerking overgaan als er sprake is van overmacht, zoals gedefinieerd in deze overeenkomst. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
3. In geval van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt heeft CHJ Internet het recht om openstaande tegoeden zonder verplichtingen te restitueren.

10. Intellectuele eigendom

1. Modellen, content, gebruikersgegevens, technieken, instrumenten, vragenlijsten, rapportagesjablonen en onderzoeksmethodes, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of projectresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van CHJ Internet. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van CHJ Internet.
2. Het auteursrecht op voorstellen voor projecten en de daarbij behorende stukken berust bij CHJ Internet.
3. Het auteursrecht op resultaten, rapporten en andere in het kader van het project opgestelde stukken berust bij de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

11. Vertrouwelijkheid

1. CHJ Internet is jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever, alsmede de resultaten van content. CHJ Internet zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
2. Content van Opdrachtgevers van afgesloten projecten (enquêtes, aansluitingen etc.) blijft tenminste drie maanden beschikbaar voor Opdrachtgever om te downloaden. Na dit termijn heeft CHJ Internet het recht de content te vernietigen respectievelijk te wissen. Methodes, zelfs indien die zijn ontwikkeld en/of toegepast door CHJ Internet in opdracht van Opdrachtgever, zijn het volledige eigendom van CHJ Internet. CHJ Internet is gerechtigd deze onderzoeksmethodes toe te passen voor opdrachten van derden.
3. CHJ Internet is gerechtigd om werkzaamheden te verrichten voor meerdere Opdrachtgevers uit dezelfde branche, alsmede om dezelfde onderzoeksmethodes te gebruiken voor Opdrachtgevers uit dezelfde branche, zonder dat CHJ Internet daarmee haar contractuele verplichtingen naar Opdrachtgever toe schendt.
4. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van CHJ Internet aan derden geen mededeling doen over de aanpak van CHJ Internet, zijn werkwijze en dergelijke die schadelijk zijn voor CHJ Internet of andere Opdrachtgevers van CHJ Internet. De Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van CHJ Internet zijn rapportage niet aan derden ter beschikking stellen.
5. CHJ Internet is gerechtigd om uitkomsten van onderzoeken te gebruiken voor benchmark of promotiedoeleinden, mits hierbij de scores van Opdrachtgevers niet individueel herleidbaar zijn.

12. Aansprakelijkheid

1. CHJ Internet stelt een deel van de functionaliteiten van haar platformen kosteloos ter beschikking voor consumenten als bedrijven. Door het gebruik van deze gratis dienst is CHJ Internet niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade of kosten die (indirect) voortkomen uit het gebruik van een gratis dienst of functionaliteit.
2. De aansprakelijk van CHJ Internet overstijgt nimmer de hoogte van de kosten van betaalde dienst welke is afgenomen door Opdrachtgever. Bij abonnementen overstijgt de aansprakelijk nimmer de hoogte van het abonnement over een periode van 1 jaar.

13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan CHJ Internet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: omstandigheden aan de zijde van de Opdrachtgever, omstandigheden aan de zijde van CHJ Internet, waaronder stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, communicatiestoringen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en onvoorzienbare stagnatie bij derden waarvan CHJ Internet afhankelijk is.
2. CHJ Internet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CHJ Internet haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van CHJ Internet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CHJ Internet niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien CHJ Internet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde advies c.q. het leverbare deel afzonderlijk in mindering te brengen op het voldane bedrag voor de vragenlijst en het restant te restitueren.
5. Indien CHJ Internet bij het aanbieden van een dienst (deels) afhankelijk is van derden is CHJ Internet niet verantwoordelijk wanneer derden hun medewerking of dienstverlening aan CHJ Internet staken, tenzij CHJ Internet opzettelijk verwijtbaar heeft gehandeld. In dat geval is CHJ Internet maximaal aansprakelijk voor het schadebedrag zoals gesteld in artikel 12.2.

14. Toepasselijk recht

Op de Algemene Voorwaarden en alle afgesloten overeenkomsten met CHJ Internet is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15. Geschillenregeling

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal
elk geschil tussen de Opdrachtgever en CHJ Internet, in geval de Rechtbank
bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.
2. CHJ Internet blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

16. Contactgegevens

De contactgegevens van CHJ Internet zijn als volgt:

CHJ Bakker
Beekstraat 6
3581 TR Utrecht
Nederland

E: Per contactformulier
W: www.CHJInternet.com

Kamer van Koophandel: 30244720